FAQ - často kladené otázky

Termín zápisu žiakov DO 1. TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2021 / 2022 je vypísaný na

stredu 7. apríla 2021 v čase od 8:30 do 16:30 hod.

Link na stiahnutie prihlášky:

https://www.baca.sk/subor/slovensko-rusk-z-zpis-iaka-prihlka-s-dotaznkom/

Pripomíname, že na preukázanie/vyplnenie formulára prihlášky si rodičia prinesú osobné doklady a rodný list dieťaťa, prípadne ďalšie doklady, týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, školskej zrelosti a podobne.

S ohľadom na vysoký záujem a obmedzený počet miest, odporúčame váženým rodičom predložiť prihlášku čo najskôr, keďže miesta budú napĺňané najmä podľa časového poradia prihlásenia.

Jednorázové zápisné je 250,- €.

Akékoľvek podrobnejšie informácie radi poskytneme na našich kontaktných číslach a e-mailovej adrese jozef@baca.sk.

Podmienkou prijatia na našu školu NIE JE ovládanie ruského jazyka.

Prijatie nových prváčikov je založené predovšetkým na nasledujúcich troch bodoch:

 1. dieťa musí spĺňať zákonom určené podmienky pre zápis do 1. ročníka ZŠ - t. j. najmä vek (6 rokov),
 2. dieťa musí primerane ovládať slovenský ALEBO ruský jazyk,
 3. rodičia a dieťa absolvujú pohovor s pedagogickou komisiou školy s kladným výsledkom.

___________________________,,,,,_______________________
___

Для поступления в школу НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ владения русским языком.

Основными пожеланиями для приёма в билингвальную школу новых учеников, является следующее:

 1. ребенок должен соответствовать условиям, предусмотренным законом для зачисления в 1-й класс начальной школы: прежде всего возраст ребёнка (6 лет),
 2. адекватное владение словацким ИЛИ русским языками,
 3. родители и ребенок должны пройти собеседование с педагогической комиссией школы с положительным результатом.

Podmienkou prijatia na našu školu NIE JE ovládanie slovenkého jazyka.

Prijatie nových prváčikov je založené predovšetkým na nasledujúcich troch bodoch:

 1. dieťa musí spĺňať zákonom určené podmienky pre zápis do 1. ročníka ZŠ - t. j. najmä vek (6 rokov),
 2. dieťa musí primerane ovládať slovenský ALEBO ruský jazyk,
 3. rodičia a dieťa absolvujú pohovor s pedagogickou komisiou školy s kladným výsledkom.

____,,,,,,_____________________________________________
___

Для поступления в школу НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ владения словацким языком.

Основными пожеланиями для приёма в билингвальную школу новых учеников, является следующее:

 1. ребенок должен соответствовать условиям, предусмотренным законом для зачисления в 1-й класс начальной школы: прежде всего возраст ребёнка (6 лет),
 2. адекватное владение словацким ИЛИ русским языками,
 3. родители и ребенок должны пройти собеседование с педагогической комиссией школы с положительным результатом.

Mesačné školné je 235 € mesačne počas kalendárneho roka.

Žiak sa po vyučovaní zúčastňuje na aktivitách ("Družina", "Činnosť predĺženého dňa"), ktoré predstavuje o. i. písanie domácich úloh. Tieto aktivity stoja 60,- € mesačne. Pri 5.-9. ročníku je táto suma súčasťou školného. Mesačný poplatok za štúdium spolu predstavuje 295,- €.

Účasť na "Družine" je s ohľadom na náročnosť bilingválneho výchovno-vzdelávacieho programu povinná.

Pri súčasnom vzdelávaní dvoch a viac súrodencov je mesačný poplatok pre mladších znížený o 25%.

Vyššie uvedené je s ohľadom na kapacitné možnosti uplatniteľné pre prvých osem zapísaných žiakov v triede.

Zápisné predstavuje 200,- €.

Aktualizované pre zápisy po 1.9.2021.

_________________________________________________________

___

Оплата за обучение 235 € в календарный месяц.

Внеклассные занятия - "Продленка" - цена 60,- € в месяц. У 5 до 9 классов эта сумма входит в оплату за обучение - 295,- €.

Участие в «Продленке» обязательно из-за сложности двуязычной программы обучения.

При одновременном обучении двух или более братьев и сестер, плата за обучение для младших составляет на 25% ниже.

Вышеупомянутое относится, из-за ограниченной емкость, к первым восьми зачисленным ученикам в классе.

Регистрационный взнос составляет 200, - €.

Для зачисляющихся после 1.9.2021.

V zmysle zákona je výber školy pre žiaka voľbou rodičov.

Rodičia k tomu potrebujú osobné doklady a rodný list dieťaťa, prípadne ďalšie doklady, týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, školskej zrelosti a podobne.

Formulár prihlášky: https://www.baca.sk/subor/slovensko-rusk-z-zpis-iaka-prihlka-s-dotaznkom/

Akékoľvek podrobnejšie informácie radi poskytneme na kontaktnom tel. čísle 0907-711 117 alebo na e-mailovej adrese jozef@baca.sk.

Tu je link na formulár v slovenčine a ruštine: / Здесь ссылка на форму для зачисления в школу на словацком и русском языках:

https://www.baca.sk/subor/slovensko-rusk-z-zpis-iaka-prihlka-s-dotaznkom/

B. Ostražický:   „Naša škola“  (2018)

_

1. Prečo je svetlo

a prečo je tma?

Kam chodí medveď

na zimu spať?

 

2. Kto zostrojil Hlaholiku

a čo za tým bolo?

Prečo vznikla Azbuka

и чьё это дело?

 

3. Koľko je ľudí

a koľko je hviezd?

A prečo pušiek

musel spráskať kreš?

 

4. Koľko rôznych písmen

skrýva abeceda?

A prečo sa kladivom

atóm rozbiť nedá?

.

5. Prečo všetka voda

hrnie sa do mora?

A bola márna

Smrť Jánošíkova?

 

6. Stačia nám rastliny,

či treba nám i mäso?

Čo je stĺporadie,

načo slúži laso?

7. Prečo ruka stŕpne,

čo roznáša krv?

Zajac, či korytnačka,

kto dobehne prv?

 

8. Koľko životov

ľudských bolo márnych?

A koľko je častíc

subatomárnych?

 

9. Za čím je žiaľ Goraľovi,

a kam idem s koňom?

A na čo mi sane,

keď idem ku pólom.

 

10. Načo má členov

tajná spoločnosť?

A koľko čísel

nekonečná postupnosť?

 

11. Prečo drevo v ohni

tak silno praská?

A akú funkciu

plní ľudská láska?

 

12. Nepreberné množstvo

otázok nás volá,

odpovede ponúka

nám všetkým

naša škola.

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt