FAQ - často kladené otázky

Termín zápisu žiakov DO 1. TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2023 / 2024 je vypísaný na

pondelok 3. apríla 2023 v čase od 8:00 do 16:00 hod.

Link na stiahnutie prihlášky:

https://www.baca.sk/subor/slovensko-rusk-z-zpis-iaka-prihlka-s-dotaznkom/

Pripomíname, že na preukázanie/vyplnenie formulára prihlášky si rodičia prinesú osobné doklady a rodný list dieťaťa, prípadne ďalšie doklady, týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, školskej zrelosti a podobne.

S ohľadom na vysoký záujem a obmedzený počet miest, odporúčame váženým rodičom predložiť prihlášku čo najskôr i pred termínom, keďže miesta budú napĺňané najmä podľa časového poradia prihlásenia.

Akékoľvek podrobnejšie informácie radi poskytneme na našich kontaktných číslach a e-mailovej adrese jozef@baca.sk.

Podmienkou prijatia na našu školu NIE JE ovládanie ruského jazyka.

Prijatie nových prváčikov je založené predovšetkým na nasledujúcich troch bodoch:

 1. dieťa musí spĺňať zákonom určené podmienky pre zápis do 1. ročníka ZŠ - t. j. najmä vek (6 rokov),
 2. dieťa musí primerane ovládať slovenský ALEBO ruský jazyk,
 3. rodičia a dieťa absolvujú pohovor s pedagogickou komisiou školy s kladným výsledkom.

___________________________,,,,,_______________________
___

Для поступления в школу НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ владения русским языком.

Основными пожеланиями для приёма в билингвальную школу новых учеников, является следующее:

 1. ребенок должен соответствовать условиям, предусмотренным законом для зачисления в 1-й класс начальной школы: прежде всего возраст ребёнка (6 лет),
 2. адекватное владение словацким ИЛИ русским языками,
 3. родители и ребенок должны пройти собеседование с педагогической комиссией школы с положительным результатом.

Podmienkou prijatia na našu školu NIE JE ovládanie slovenkého jazyka.

Prijatie nových prváčikov je založené predovšetkým na nasledujúcich troch bodoch:

 1. dieťa musí spĺňať zákonom určené podmienky pre zápis do 1. ročníka ZŠ - t. j. najmä vek (6 rokov),
 2. dieťa musí primerane ovládať slovenský ALEBO ruský jazyk,
 3. rodičia a dieťa absolvujú pohovor s pedagogickou komisiou školy s kladným výsledkom.

____,,,,,,_____________________________________________
___

Для поступления в школу НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ владения словацким языком.

Основными пожеланиями для приёма в билингвальную школу новых учеников, является следующее:

 1. ребенок должен соответствовать условиям, предусмотренным законом для зачисления в 1-й класс начальной школы: прежде всего возраст ребёнка (6 лет),
 2. адекватное владение словацким ИЛИ русским языками,
 3. родители и ребенок должны пройти собеседование с педагогической комиссией школы с положительным результатом.

Pre žiakov prihlásených po 1. 9. 2022:

Mesačné školné je 540 € mesačne počas kalendárneho roka (12x ročne). V odôvodnených prípadoch je možné zvážiť sociálnu zľavu.

Žiak sa po vyučovaní zúčastňuje na aktivitách ("Družina", "Činnosť predĺženého dňa"), ktoré predstavuje o. i. písanie domácich úloh.

Účasť na "Družine" je s ohľadom na náročnosť bilingválneho výchovno-vzdelávacieho programu povinná.

Pri súčasnom vzdelávaní dvoch a viac súrodencov je mesačný poplatok pre mladších znížený o 10%.

Vyššie uvedené je s ohľadom na kapacitné možnosti uplatniteľné pre prvých osem zapísaných žiakov v triede.

Zápisné predstavuje 250,- €.

_________________________________________________________

___

Для учеников зачисленных после 1-9-2022:

Оплата за обучение 540 € в календарный месяц (12 раз в год). В обоснованных случаях возможно рассмотрение социальной скидки.

Внеклассные занятия - "Продленка" и кружки.

Участие в «Продленке» обязательно из-за сложности двуязычной программы обучения.

При одновременном обучении двух или более братьев и сестер, плата за обучение для младших составляет на 10% ниже.

Вышеупомянутое относится, из-за ограниченной емкость, к первым восьми зачисленным ученикам в классе.

Регистрационный взнос составляет 250, - €.

V zmysle zákona je výber školy pre žiaka voľbou rodičov.

Rodičia k tomu potrebujú osobné doklady a rodný list dieťaťa, prípadne ďalšie doklady, týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, školskej zrelosti a podobne.

Formulár prihlášky: https://www.baca.sk/subor/slovensko-rusk-z-zpis-iaka-prihlka-s-dotaznkom/

Akékoľvek podrobnejšie informácie radi poskytneme na kontaktnom tel. čísle 0907-711 117 alebo na e-mailovej adrese jozef@baca.sk.

Tu je link na formulár v slovenčine a ruštine: / Здесь ссылка на форму для зачисления в школу на словацком и русском языках:

https://www.baca.sk/subor/slovensko-rusk-z-zpis-iaka-prihlka-s-dotaznkom/

B. Ostražický:   „Naša škola“  (2018)

_

1. Prečo je svetlo

a prečo je tma?

Kam chodí medveď

na zimu spať?

 

2. Kto zostrojil Hlaholiku

a čo za tým bolo?

Prečo vznikla Azbuka

и чьё это дело?

 

3. Koľko je ľudí

a koľko je hviezd?

A prečo pušiek

musel spráskať kreš?

 

4. Koľko rôznych písmen

skrýva abeceda?

A prečo sa kladivom

atóm rozbiť nedá?

.

5. Prečo všetka voda

hrnie sa do mora?

A bola márna

Smrť Jánošíkova?

 

6. Stačia nám rastliny,

či treba nám i mäso?

Čo je stĺporadie,

načo slúži laso?

7. Prečo ruka stŕpne,

čo roznáša krv?

Zajac, či korytnačka,

kto dobehne prv?

 

8. Koľko životov

ľudských bolo márnych?

A koľko je častíc

subatomárnych?

 

9. Za čím je žiaľ Goraľovi,

a kam idem s koňom?

A na čo mi sane,

keď idem ku pólom.

 

10. Načo má členov

tajná spoločnosť?

A koľko čísel

nekonečná postupnosť?

 

11. Prečo drevo v ohni

tak silno praská?

A akú funkciu

plní ľudská láska?

 

12. Nepreberné množstvo

otázok nás volá,

odpovede ponúka

nám všetkým

naša škola.

Vážení rodičia a sympatizanti SLOVENSKO-RUSKEJ základnej školy!

Rád by som týmto Vám všetkým vyjadril našu veľkú vďačnosť za vytrvalú spoluprácu, vzájomnú trpezlivosť a podporu. Naša škola sa snaží drobnými krokmi napredovať a vo všetkej skromnosti postupne budovať svoju štruktúru a dosahovať výsledky ku prospechu všetkých žiakov.

Rovnako si veľmi vážime obrovské množstvo kvetov, kytíc a množstvo všakovakých darčekov a pozorností, ktoré pri najrôznejších príležitostiach zaplavujú priestory našej školy, či prichádzajú individuálne. Na druhej strane je nám aj ľúto, keď mnoho z tých kvetov potom nenájdu toho, koho by potešili a obdobne to je aj so zdravou užitočnosťou sladkostí a iných darčekov.

V tejto súvislosti by som si dovolil vytvoriť iniciatívu "JEDEN KVIETOK", v rámci ktorej by sme Vás chceli poprosiť do budúcnosti o nosenie jedného kvietka, ktorý poteší rovnako veľmi ako veľká drahá vypracovaná kytica a všetky kvietky spoločne potom nájdu u pedagogického zboru svojho konkrétneho adresáta, ktorému urobia veľkú radosť. 

Pre tých, ktorí budú chcieť priniesť i niečo viac ako kvietok, si dovoľujeme navrhnúť nasledujúcu možnosť:

Naša škola z dlhodobého hľadiska bude potrebovať vyriešiť kúpu vlastnej nehnuteľnosti zaručujúcej možnosť pokojného dlhodobého rozvoja. S touto víziou naša škola otvorila v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou trezorovú schránku, do ktorej budú do budúcnosti ukladané drobné investičné zlaté tehličky/pliešky, ktoré budú ochranou pred infláciou a umožnia po mnohých rokoch raz v budúcnosti kúpiť tú tak potrebnú nehnuteľnosť.

Každý darca bude so svojím príspevkom vedený v zozname darcov a v rámci účtovnej závierky sa bude pravidelne zverejňovať stav zbierky v trezorovej schránke.

Ak niekto z Vás bude mať záujem takýmto spôsobom podporiť našu víziu, môže tak urobiť prostredníctvom nákupu jedného, dvoch, či viac gramov zlata u ľubovoľného predajcu certifikovaného investičného zlata, ako napr.: https://www.zlate-cihly.cz/Investicni_zlato.htm, resp. jej preklad https://www.slovenske-mince.sk/zlato/investicne-zlato.htm. Ak by niekto uvítal radu v tejto oblasti, radi ju poskytneme.

Veríme, že táto cesta bude viesť aj k naplneniu ochoty vyjadriť podporu a vďačnosť škole, aj k naplneniu dlhodobého cieľa školy v oblasti jej udržateľného rozvoja v budúcnosti. 

*********************

Doplnenie:

Priestorová otázka je pre našu školu dlhodobým problémom, na ktorý neprestávame myslieť. Ako určitá forma dlhodobej vízie obstarania nehnuteľnosti sa spontánne objavila myšlienka "1 kvietok - 1 gram", ktorá vznikla z "prekyticovania", "prečokoládovania" a ešte aj "pre-iných vecí" v maličkých priestoroch našej zborovne.
 
V tejto súvislosti osobitne ďakujem konkrétnym rodičom žiaka 1. ročníka, ktorí mi v rozhovore vysvetlili nepraktickosť a zložitú realizáciu iniciatívy v oblasti "1 gram". Kúpa investičných plieškov/odliatkov je nekaždodenný a nepraktický úkon a preto navrhli nasmerovať iniciatívu na tvorbu finančných rezerv na bankovom účte, z ktorých vždy po dosiahnutí určitej sumy škola zakúpi do trezorovej schránky zlato vo vyššej hmotnosti než jeden gram, čo bude aj cenovo výhodnejšie.
 
V zmysle tejto rady bol v Slovenskej sporiteľni otvorený zmluvný TRANSPARENTNÝ ÚČET školy a k nemu na webe našej školy zriadená informačná podstránka: www.ruskaskola.sk/podpora, kde je informácia o množstve zakúpeného zlata a priame prepojenie na stránku Slovenskej sporiteľne s naším transparentným účtom. Týmto spôsobom bude môcť každý podporovateľ jednoduchým spôsobom poslať na účet ľubovoľnú - veľkú či maličkú sumu, ktorá bude použitá výhradne na následnú kúpu investičného zlatého odliatku. Zároveň bude v rámci služieb Slovenskej sporiteľne na stránke transparentného účtu vedená informácia o dare a darcovi.
 
Nemáme veľké oči a neočakávame rýchle riešenie otázky vlastnej budovy školy, ale veríme, že takto možno o. i. nasmerovať dobrú vôľu každého nášho potenciálneho podporovateľa.

*********************

S úctivým pozdravom a poďakovaním

Jozef Bača

--
Jozef Bača
Ing., M.Phil., PhD.

člen 1896 Society, St. Edmund's College
University of Cambridge

zriaďovateľ - учредитель
SLOVENSKO-RUSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Súkromná základná škola - Частная основная школа

s vyučovacím jazykom slovenským a ruským - с преподаванием на словацком и русском языках
 
Hrobákova 11, 851 02 Bratislava
 
+421-(0)907-711 117
jozef@baca.sk
www.ruskaskola.sk

https://www.facebook.com/slovenskoruskazakladnaskola

-----&angusinnes-----

-----&Что бы на этот вопрос сказал академик Черский?-----


Podporte Slovensko - Ruskú základnú školu

Naša škola z dlhodobého hľadiska bude potrebovať vyriešiť kúpu vlastnej nehnuteľnosti zaručujúcej možnosť pokojného dlhodobého rozvoja. S touto víziou naša škola otvorila v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou trezorovú schránku, do ktorej budú do budúcnosti ukladané drobné investičné zlaté tehličky/pliešky, ktoré budú ochranou pred infláciou a umožnia po mnohých rokoch raz v budúcnosti kúpiť tú tak potrebnú nehnuteľnosť.

Chcem prispieť

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt