FAQ - často kladené otázky

Informačná povinnosť

podľa článku 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 60 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prevádzkovateľ: Súkromná základná škola, Hrobáková 11

IČO: 46213082

Kontakt na prevádzkovateľa : Jozef Bača

Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: gdpr@safetywork.sk

Súkromná základná škola, Hrobáková 11 (ďalej len prevádzkovateľ),  zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

Prevádzkovateľ prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.


 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje predovšetkým v súvislosti s účelom:

a) plnením zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
b) plnením zmlúv alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
c) plnením úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,
d) účelmi oprávnených záujmov mestskej časti alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v súvislosti s monitorovaním priestorov budov a evidovania vstupov do priestorov mestskej časti za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,
e) súhlasom dotknutej osoby.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účtovných a daňových dokladov:

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri spracovaní účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

účtovné doklady

10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii došlej a odoslanej pošty a v správe registratúry:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej posty a úkony spojené so správou registratúry

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti, zamestnanci

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente) a Zákon 596/2003 Z.z. o o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Bežná korešpondencia

3 roky

Registratúrny denník

10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 

 

 

 

 

 


 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii prianí a sťažností:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., vybavovanie prianí

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – sťažovateľ, fyzické osoby – zástupca sťažovateľa, iné fyzické osoby – ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko a adresa trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej forme, telefónne číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákona č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., vybavovanie prianí

Kategórie príjemcov: Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka, orgány verejnej správy a iné osoby v rámci poskytovania súčinnosti podľa príslušných právnych predpisov, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ :nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Sťažnosti a priania

10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 

 


 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii žiakov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii žiakov

Okruh dotknutých osôb: Žiaci, Zákonní zástupcovia žiakov 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o fyzickom a duševnom zdraví, údaje o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, údaje o zákonnom zástupcovi (meno, priezvisko, titul, bydlisko, adresa zamestnávateľa, telefón), rok školskej dochádzky, fotografia

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov: Zriaďovateľ - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia - Príslušné zákony (Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, e)Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Triedna kniha

10 rokov

Triedna výkaz

60 rokov od narodenia žiaka

Protokol o komisionálnych skúškach

20 rokov

Rozvrh hodín

5 rokov

Učebné plány, učebné osnovy

10 rokov

Neprevzaté vysvedčenia

5 rokov

Písomné práce žiakov

do konca príslušného šk. roka

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Účel spracúvania osobných údajov v Školská jedáleň:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii stravníkov

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – stravníci

Zoznam osobných údajov: titul: titul, meno a priezvisko, trieda, číslo účtu platiteľa stravného, všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 330/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania, Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zmluvný vzťah s dotknutou osobou

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

evidencia stravníkov

5 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 


 

Účel spracúvania osobných údajov – Fotografie a video:

V rámci činnosti dochádza ku zverejňovaniu fotografií a videí na webovom stránke školy, na sociálnych sieťach, na nástenných tabuliach v priestoroch školy a v školskom časopise za účelom propagácie a prezentácie školy

Okruh dotknutých osôb: zamestnanci, žiaci a rodinní príslušníci a účastníci akcií 

Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, fotografia

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Kategórie príjemcov subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

fotografie

po dobu trvania školskej dochádzky, po dobu trvania pracovného pomeru

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

 


 

Účel spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii uchádzačov o zamestnanie

Okruh dotknutých osôb: Fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie

Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

evidencia uchádzačov o zamestnanie

1 rok a potom archív

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Účel spracúvania osobných údajov v Zmluvy:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zmluvná strana

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, číslo účtu fyzickej osoby, názov banky, číslo občianskeho preukazu, údaje týkajúce sa predmetu zmluvy

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

zmluvy

10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Účel spracúvania osobných údajov v Knihe návštev:

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri identifikácii fyzickej osoby pri jednorazovom vstupe, evidencia pohybu osôb a ochrana majetku a osôb

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – návšteva

Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, čas príchodu a odchodu

Právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

kniha návštev

1 rok

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 


 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii čitateľov knižnice:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii čitateľov knižnice

Okruh dotknutých osôb: čitatelia

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, email, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

osobné údaje čitateľov

5 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Účel spracúvania osobných údajov - Infozákon:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii fyzických osôb, ktoré požiadali sprístupnenie informácií

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré požiadali o sprístupnenie

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, podľa § 20 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

žiadosti

5 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Účel spracúvania osobných údajov – Všeobecná agenda:

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri elektronickej komunikácii občanov s orgánmi verejnej moci

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - občania

Zoznam osobných údajov: všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo, titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, číslo OP, dátum narodenia zaručený elektronický podpis

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Govermente )

Kategórie príjemcov: Ústredný portál verejnej správy, ministerstvá a orgány štátnej správy, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

 


 

Účel spracúvania osobných údajov v oznamovaní protispoločenskej činnosti:

V rámci činnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vedenia agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri prešetrovaní podnetov podaných k prešetreniu protispoločenskej činnosti.

Okruh dotknutých osôb:  fyzické osoby, ktoré podali oznámenie

Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa pobyt u osoby, ktorá podala podnet, dátum doručenia podnetu, predmet podnetu, výsledok preverenia podnetu, dátum skončenia preverenia podnetu

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 54/20019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

podnety

3 roky

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 


 

Účel spracúvania osobných údajov v Personálna a mzdová agenda:

V rámci činnosti dochádza k plneniu povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov, vedenie personálnej a mzdovej agendy

Okruh dotknutých osôb: uchádzači o zamestnanie, zamestnanci prevádzkovateľa, rodinní príslušníci zamestnancov, bývalí zamestnanci

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis, základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne, údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, údaje sporiteľ SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku, spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, navštevovaná škola rodinných príslušníkov, lekárske prehliadky, fotokópie úradných dokumentov

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení neskorších predpisov,zákona č. 5/2003 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 17), zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zákonov, zákon o verejnom obstarávaní, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napr. §60, 141), zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. 54a), zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (napr. §32, 36,37,38, 39), zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (napr. §13, 24), zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri do časnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších zákonov (napr. § 28a), zákon o premávke na cestných komunikáciách, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006

Kategórie príjemcov: Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Doplnkové dôchodkové sporiteľne, Dôchodkové správcovské spoločnosti, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Zástupcovia zamestnancov, Exekútor, Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce) iný oprávnený subjekt, súd, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Personálna a mzdová agenda

Najviac 70 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Účel spracúvania osobných údajov v BOZP, PZS, PO, CO:

V rámci činnosti dochádza k plneniu povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby, požiarnej a civilnej ochrany

Okruh dotknutých osôb:  zamestnanci, žiaci, technik BOZP, PO, CO

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, kontaktné údaje o zamestnancovi a žiakovi

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 42/1994  o civilnej ochrane obyvateľstva

Kategórie príjemcov: súd, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektoráty práce, Sociálna poisťovňa, Štátny požiarny dozor, MV SR

Sprostredkovateľ : Safety@Work s.r.o.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Evidencia úrazov

5 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Účel spracúvania osobných údajov – Webová stránka:

V rámci činnosti dochádza k správe webového sídla.

Okruh dotknutých osôb: osoby, ktorých údaje sa nachádzajú na webovej stránke

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia, video

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: podľa registratúrneho plánu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

 

Účel spracúvania osobných údajov v ŠKD:

 

V rámci činnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vedenia agendy potrebnej k evidencii detí, ktoré navštevujú školský klub.

Okruh dotknutých osôb:  fyzické osoby, ktoré navštevujú školský klub, zákonní zástupcovia detí navštevujúcich školský klub

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefonický alebo emailový kontakt na zákonných zástupcov

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) a c). NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

ŠKD

5 roky

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Účel spracúvania osobných údajov v Kamerový systém:

V rámci činnosti dochádza k zaisteniu ochrany zdravia žiakov a zamestnancov a ochrany majetku prevádzkovateľa.  

Okruh dotknutých osôb:  dotknutá osoba na kamerovom zázname

Zoznam osobných údajov: audio-vizuálny záznam z kamier

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f). NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Kamerový záznam

7 dní

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 

 


 

Účel spracúvania osobných údajov v Ochrana osobných údajov:

V rámci činnosti dochádza k agende Zodpovednej osoby (DPO)

Okruh dotknutých osôb:  dotknutá osoba

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, bydlisko, telefonický alebo emailový kontakt

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c). NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľ : nie sú

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Agenda ochrany osobných údajov

1 rok

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 

Práva dotknutej osoby:

 • žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nezákonne alebo bez právneho základu, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 

 

Termín zápisu žiakov DO 1. TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2023 / 2024 je vypísaný na

pondelok 3. apríla 2023 v čase od 8:00 do 16:00 hod.

Link na stiahnutie prihlášky:

https://www.baca.sk/subor/slovensko-rusk-z-zpis-iaka-prihlka-s-dotaznkom/

Pripomíname, že na preukázanie/vyplnenie formulára prihlášky si rodičia prinesú osobné doklady a rodný list dieťaťa, prípadne ďalšie doklady, týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, školskej zrelosti a podobne.

S ohľadom na vysoký záujem a obmedzený počet miest, odporúčame váženým rodičom predložiť prihlášku čo najskôr i pred termínom, keďže miesta budú napĺňané najmä podľa časového poradia prihlásenia.

Akékoľvek podrobnejšie informácie radi poskytneme na našich kontaktných číslach a e-mailovej adrese jozef@baca.sk.

Podmienkou prijatia na našu školu NIE JE ovládanie ruského jazyka.

Prijatie nových prváčikov je založené predovšetkým na nasledujúcich troch bodoch:

 1. dieťa musí spĺňať zákonom určené podmienky pre zápis do 1. ročníka ZŠ - t. j. najmä vek (6 rokov),
 2. dieťa musí primerane ovládať slovenský ALEBO ruský jazyk,
 3. rodičia a dieťa absolvujú pohovor s pedagogickou komisiou školy s kladným výsledkom.

___________________________,,,,,_______________________
___

Для поступления в школу НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ владения русским языком.

Основными пожеланиями для приёма в билингвальную школу новых учеников, является следующее:

 1. ребенок должен соответствовать условиям, предусмотренным законом для зачисления в 1-й класс начальной школы: прежде всего возраст ребёнка (6 лет),
 2. адекватное владение словацким ИЛИ русским языками,
 3. родители и ребенок должны пройти собеседование с педагогической комиссией школы с положительным результатом.

Podmienkou prijatia na našu školu NIE JE ovládanie slovenkého jazyka.

Prijatie nových prváčikov je založené predovšetkým na nasledujúcich troch bodoch:

 1. dieťa musí spĺňať zákonom určené podmienky pre zápis do 1. ročníka ZŠ - t. j. najmä vek (6 rokov),
 2. dieťa musí primerane ovládať slovenský ALEBO ruský jazyk,
 3. rodičia a dieťa absolvujú pohovor s pedagogickou komisiou školy s kladným výsledkom.

____,,,,,,_____________________________________________
___

Для поступления в школу НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ владения словацким языком.

Основными пожеланиями для приёма в билингвальную школу новых учеников, является следующее:

 1. ребенок должен соответствовать условиям, предусмотренным законом для зачисления в 1-й класс начальной школы: прежде всего возраст ребёнка (6 лет),
 2. адекватное владение словацким ИЛИ русским языками,
 3. родители и ребенок должны пройти собеседование с педагогической комиссией школы с положительным результатом.

Pre žiakov prihlásených po 1. 9. 2023:

Mesačné školné je 630 € mesačne počas kalendárneho roka (12x ročne). 

Počet detí Mesačný príspevok [€]
1 630,00 €
2 990,00 €
3 1 260,00 €

V odôvodnených prípadoch je možné zvážiť sociálnu zľavu.

Žiak sa po vyučovaní zúčastňuje na aktivitách ("Družina", "Činnosť predĺženého dňa"), ktoré predstavuje o. i. písanie domácich úloh.

Účasť na "Družine" je s ohľadom na náročnosť bilingválneho výchovno-vzdelávacieho programu povinná.

Pri súčasnom vzdelávaní dvoch a viac súrodencov je mesačný poplatok pre mladších znížený o 10%.

Vyššie uvedené je s ohľadom na kapacitné možnosti uplatniteľné pre prvých osem zapísaných žiakov v triede.

Zápisné predstavuje 250,- €.

Dňa 1. 9. 2023 v Bratislave.

_________________________________________________________

___

Для учеников зачисленных после 1-9-2023:

Оплата за обучение 630 € в календарный месяц (12 раз в год). 

Детей в школе Оплата [€]
1 630,00 €
2 990,00 €
3 1 260,00 €

В обоснованных случаях возможно рассмотрение социальной скидки.

Внеклассные занятия - "Продленка" и кружки.

Участие в «Продленке» обязательно из-за сложности двуязычной программы обучения.

При одновременном обучении двух или более братьев и сестер, плата за обучение для младших составляет на 10% ниже.

Вышеупомянутое относится, из-за ограниченной емкость, к первым восьми зачисленным ученикам в классе.

Регистрационный взнос составляет 250, - €.

1 сентября 2023, г. Братислава.

V zmysle zákona je výber školy pre žiaka voľbou rodičov.

Rodičia k tomu potrebujú osobné doklady a rodný list dieťaťa, prípadne ďalšie doklady, týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, školskej zrelosti a podobne.

Formulár prihlášky: https://www.baca.sk/subor/slovensko-rusk-z-zpis-iaka-prihlka-s-dotaznkom/

Akékoľvek podrobnejšie informácie radi poskytneme na kontaktnom tel. čísle 0907-711 117 alebo na e-mailovej adrese jozef@baca.sk.

Tu je link na formulár v slovenčine a ruštine: / Здесь ссылка на форму для зачисления в школу на словацком и русском языках:

https://www.baca.sk/subor/slovensko-rusk-z-zpis-iaka-prihlka-s-dotaznkom/

B. Ostražický:   „Naša škola“  (2018)

_

1. Prečo je svetlo

a prečo je tma?

Kam chodí medveď

na zimu spať?

 

2. Kto zostrojil Hlaholiku

a čo za tým bolo?

Prečo vznikla Azbuka

и чьё это дело?

 

3. Koľko je ľudí

a koľko je hviezd?

A prečo pušiek

musel spráskať kreš?

 

4. Koľko rôznych písmen

skrýva abeceda?

A prečo sa kladivom

atóm rozbiť nedá?

.

5. Prečo všetka voda

hrnie sa do mora?

A bola márna

Smrť Jánošíkova?

 

6. Stačia nám rastliny,

či treba nám i mäso?

Čo je stĺporadie,

načo slúži laso?

7. Prečo ruka stŕpne,

čo roznáša krv?

Zajac, či korytnačka,

kto dobehne prv?

 

8. Koľko životov

ľudských bolo márnych?

A koľko je častíc

subatomárnych?

 

9. Za čím je žiaľ Goraľovi,

a kam idem s koňom?

A na čo mi sane,

keď idem ku pólom.

 

10. Načo má členov

tajná spoločnosť?

A koľko čísel

nekonečná postupnosť?

 

11. Prečo drevo v ohni

tak silno praská?

A akú funkciu

plní ľudská láska?

 

12. Nepreberné množstvo

otázok nás volá,

odpovede ponúka

nám všetkým

naša škola.

Vážení rodičia a sympatizanti SLOVENSKO-RUSKEJ základnej školy!

Rád by som týmto Vám všetkým vyjadril našu veľkú vďačnosť za vytrvalú spoluprácu, vzájomnú trpezlivosť a podporu. Naša škola sa snaží drobnými krokmi napredovať a vo všetkej skromnosti postupne budovať svoju štruktúru a dosahovať výsledky ku prospechu všetkých žiakov.

Rovnako si veľmi vážime obrovské množstvo kvetov, kytíc a množstvo všakovakých darčekov a pozorností, ktoré pri najrôznejších príležitostiach zaplavujú priestory našej školy, či prichádzajú individuálne. Na druhej strane je nám aj ľúto, keď mnoho z tých kvetov potom nenájdu toho, koho by potešili a obdobne to je aj so zdravou užitočnosťou sladkostí a iných darčekov.

V tejto súvislosti by som si dovolil vytvoriť iniciatívu "JEDEN KVIETOK", v rámci ktorej by sme Vás chceli poprosiť do budúcnosti o nosenie jedného kvietka, ktorý poteší rovnako veľmi ako veľká drahá vypracovaná kytica a všetky kvietky spoločne potom nájdu u pedagogického zboru svojho konkrétneho adresáta, ktorému urobia veľkú radosť. 

Pre tých, ktorí budú chcieť priniesť i niečo viac ako kvietok, si dovoľujeme navrhnúť nasledujúcu možnosť:

Naša škola z dlhodobého hľadiska bude potrebovať vyriešiť kúpu vlastnej nehnuteľnosti zaručujúcej možnosť pokojného dlhodobého rozvoja. S touto víziou naša škola otvorila v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou trezorovú schránku, do ktorej budú do budúcnosti ukladané drobné investičné zlaté tehličky/pliešky, ktoré budú ochranou pred infláciou a umožnia po mnohých rokoch raz v budúcnosti kúpiť tú tak potrebnú nehnuteľnosť.

Každý darca bude so svojím príspevkom vedený v zozname darcov a v rámci účtovnej závierky sa bude pravidelne zverejňovať stav zbierky v trezorovej schránke.

Ak niekto z Vás bude mať záujem takýmto spôsobom podporiť našu víziu, môže tak urobiť prostredníctvom nákupu jedného, dvoch, či viac gramov zlata u ľubovoľného predajcu certifikovaného investičného zlata, ako napr.: https://www.zlate-cihly.cz/Investicni_zlato.htm, resp. jej preklad https://www.slovenske-mince.sk/zlato/investicne-zlato.htm. Ak by niekto uvítal radu v tejto oblasti, radi ju poskytneme.

Veríme, že táto cesta bude viesť aj k naplneniu ochoty vyjadriť podporu a vďačnosť škole, aj k naplneniu dlhodobého cieľa školy v oblasti jej udržateľného rozvoja v budúcnosti. 

*********************

Doplnenie:

Priestorová otázka je pre našu školu dlhodobým problémom, na ktorý neprestávame myslieť. Ako určitá forma dlhodobej vízie obstarania nehnuteľnosti sa spontánne objavila myšlienka "1 kvietok - 1 gram", ktorá vznikla z "prekyticovania", "prečokoládovania" a ešte aj "pre-iných vecí" v maličkých priestoroch našej zborovne.
 
V tejto súvislosti osobitne ďakujem konkrétnym rodičom žiaka 1. ročníka, ktorí mi v rozhovore vysvetlili nepraktickosť a zložitú realizáciu iniciatívy v oblasti "1 gram". Kúpa investičných plieškov/odliatkov je nekaždodenný a nepraktický úkon a preto navrhli nasmerovať iniciatívu na tvorbu finančných rezerv na bankovom účte, z ktorých vždy po dosiahnutí určitej sumy škola zakúpi do trezorovej schránky zlato vo vyššej hmotnosti než jeden gram, čo bude aj cenovo výhodnejšie.
 
V zmysle tejto rady bol v Slovenskej sporiteľni otvorený zmluvný TRANSPARENTNÝ ÚČET školy a k nemu na webe našej školy zriadená informačná podstránka: www.ruskaskola.sk/podpora, kde je informácia o množstve zakúpeného zlata a priame prepojenie na stránku Slovenskej sporiteľne s naším transparentným účtom. Týmto spôsobom bude môcť každý podporovateľ jednoduchým spôsobom poslať na účet ľubovoľnú - veľkú či maličkú sumu, ktorá bude použitá výhradne na následnú kúpu investičného zlatého odliatku. Zároveň bude v rámci služieb Slovenskej sporiteľne na stránke transparentného účtu vedená informácia o dare a darcovi.
 
Nemáme veľké oči a neočakávame rýchle riešenie otázky vlastnej budovy školy, ale veríme, že takto možno o. i. nasmerovať dobrú vôľu každého nášho potenciálneho podporovateľa.

*********************

S úctivým pozdravom a poďakovaním

Jozef Bača

--
Jozef Bača
Ing., M.Phil., PhD.

člen 1896 Society, St. Edmund's College
University of Cambridge

zriaďovateľ - учредитель
SLOVENSKO-RUSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Súkromná základná škola - Частная основная школа

s vyučovacím jazykom slovenským a ruským - с преподаванием на словацком и русском языках
 
Hrobákova 11, 851 02 Bratislava
 
+421-(0)907-711 117
jozef@baca.sk
www.ruskaskola.sk

https://www.facebook.com/slovenskoruskazakladnaskola

-----&angusinnes-----

-----&Что бы на этот вопрос сказал академик Черский?-----


Podporte Slovensko - Ruskú základnú školu

Naša škola z dlhodobého hľadiska bude potrebovať vyriešiť kúpu vlastnej nehnuteľnosti zaručujúcej možnosť pokojného dlhodobého rozvoja. S touto víziou naša škola otvorila v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou trezorovú schránku, do ktorej budú do budúcnosti ukladané drobné investičné zlaté tehličky/pliešky, ktoré budú ochranou pred infláciou a umožnia po mnohých rokoch raz v budúcnosti kúpiť tú tak potrebnú nehnuteľnosť.

Chcem prispieť

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt