1. stretnutie Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave / Встреча Клуба Друзей Российской Международной Школы в Братиславе.

1. stretnutie Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy  v Bratislave / Встреча Клуба Друзей Российской Международной Школы в Братиславе.

V sobotu 19. marca 2016 sa uskutočnilo 1. stretnutie neformálneho Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave.

Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Ruského centra vedy a kultúry, kam účastníkov pozval osobne riaditeľ Ruského centra Sergej Žiganov. Svojou účasťou stretnutie poctila Natália Marejeva, 1. tajomníčka veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

V úvodne stretnutia sa prítomným prihovoril Sergej Žiganov, ktorý zdôraznil dôležitosť myšlienky Ruskej medzinárodnej školy. V rovnakom duchu ideu podporila i pani Natália Marejeva.

Počas stretnutia Jozef Bača, zriaďovateľ a riaditeľ pripravovanej školy, odprezentoval projekt zriadenia Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave a stav jeho rozpracovania. Podčiarkol, že oslovenie ruských priateľov, aby pracoval na tomto významnom projekte, prijal ako skutočnú výzvu a pozvanie zároveň.

V rámci diskusie sa postupne k projektu a jeho myšlienke vyjadrili všetci zúčastnení hostia. V minulosti sa vyskytlo viacero iniciatív obdobného typu, ale žiaľ, ani jedna sa nedokázala prepracovať až do takéhoto pokročilého štádia. Technickou zaujímavosťou je, že podkladová dokumentácia projektu má 863 strán, čo je číslo zhodné s rokom príchodu sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda k našim staroslovenským predkom. Svoje vyjadrenie predniesol i Marián Kapusta, zástupca riaditeľa pripravovanej školy.

Hlavným cieľom Klubu je vytvoriť neformálne spoločenstvo ľudí, ktorí budú v rámci svojho záujmu a svojich možností podporovať myšlienku Ruskej medzinárodnej školy a zároveň sa budú cítiť sami povznesení myšlienkou a realizáciou školy samotnej.

Skutočne symbolizujúcim bol dar manželov Timofejevcov, ktorí zriaďovateľovi školy venovali vzácny školský zvon. Práve zvuk tohto zvona otvoril a aj ukončil mimoriadne milé a zároveň užitočné stretnutie.

Druhé stretnutie Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave je naplánované na mesiac september 2016.


Jozef BačaIng., M.Phil., PhD.

(Cambridge) zriaďovateľ RMŠ v Bratislave

www.ruskaskola.sk

19. 03. 2016 г

Встреча Клуба Друзей Российской Международной Школы в Братиславе.

В субботу, 19 марта 2016 года, состоялось 1-я встреча неформального Клуба Друзей Российской Международной Школы в Братиславе.

Встреча состоялась в помещении Российского центра науки и культуры, куда участников лично пригласил директор Российского центра Сергей Жиганов. Встреча была удостоена чести присутствия секретаря Посольства Российской Федерации в Словацкой Республике Натальи Мареевой.

На первом заседании Сергей Жиганов подчеркнул важность идеи Российской международной школы, также поддержала эту идею госпожа Наталья Мареева.

Во время встречи Йозеф Бача, основатель и директор будущей школы, представил проект создания Русской международной школы в Братиславе и состояние ее разработки. Он подчеркнул, что обращение к российским друзьям для работы над этим важным проектом было принято как реальный вызов и приглашение одновременно.

В обсуждении проекта участвовали все гости . В прошлом было несколько инициатив подобного типа, но, к сожалению, ни одна из них не смогла реализовать его до такой продвинутой стадии. Технически интересно, что базовая документация проекта имеет 863 страницы, что совпадает с номером года прибытия. Константина-Кирилла и Св. Мефодия к нашим древнеславянским предкам. Заместитель директора Высшей школы Мариан Капуста выступил с заявлением.

Главная цель Клуба - создать неформальное сообщество людей, которые будут поддерживать идею Российской международной школы в их собственных интересах и возможностях, и в то же время ощущать важность реализации самой школы.

По-настоящему символичным стал дар супругов Тимофеевых, которые подарили основателю школы драгоценный школьный колокол. Звук этого колокола открыл и закончил очень приятную и полезную встречу.

В сентябре 2016 года запланировано второе заседание  клуба: «Друзья Российской Международной Школы в Братиславе».

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt