2. stretnutie Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave dňa 8. 10. 2016 / Вторая встреча-конференция «Друзей русской международной школы» в Братиславе

2. stretnutie Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy  v Bratislave dňa 8. 10. 2016 / Вторая встреча-конференция «Друзей русской международной школы» в Братиславе

V Ruskom centre vedy a kultúry sa 8. októbra 2016 uskutočnilo druhé stretnutie Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave (úradný názov „Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským“), začiatok vyučovania ktorej je naplánovaný na 1. septembra 2017.

Klub priateľov Ruskej medzinárodnej školy v Bratislave je neformálne združenie pedagógov, podnikateľov, predstaviteľov rôznych organizácií, ktoré podporujú a pomáhajú novo vytvorenej škole.

Medzi nimi - Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave. Tentokrát sa na zasadnutí Klubu zúčastnila pani Eva Smolíková, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedníčka Slovenskej národnej strany.

Už tradične sa stretnutie začalo symbolickým úderom zvona. V jeho priebehu zakladateľ školy, Jozef Bača, predniesol prezentáciu, ktorou prítomných oboznámil so skutočnosťou, že škola získala licenciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a následne začala existovať ako právnická osoba.

Počas stretnutia bol o. i. odovzdaný knižný dar pre budúcu knižnicu školy a počas neformálnych diskusií prítomných boli načrtnuté ďalšie kroky v organizácii školy a tiež budúcej činnosti Klubu priateľov Ruskej medzinárodnej školy.

  

В Русском Центре науки и культуры 8 октября 2016 года прошла вторая встреча-конференция «Друзей русской международной школы» в Братиславе (официальное название «Частная начальная школа с преподаванием словацкого и русского языка»), открытие которой запланировано на 1 сентября 2017 года.

Клуб друзей Российской международной школы в Братиславе является неофициальной ассоциацией педагогов, предпринимателей, представителей различных организаций, которые поддерживают и помогают новой школе.

Среди них - Посольство Российской Федерации в Словацкой Республики и Российский Центр Науки и Культуры в Братиславе. На этот раз в заседании приняла участие член Национального совета Словацкой Республики, заместитель председателя Словацкой национальной партии г-жа Ева Смоликова.

Традиционно встреча началась с символического удара колокола. В начале встречи основатель школы Йозеф Бача представил презентацию и рассказал, что школа получила лицензию от Министерства образования, науки, исследований и спорта и впоследствии начала существовать как юридическое лицо.

Во время встречи будущей школьной библиотеке вручили книги, а в ходе неофициальных обсуждений были намечены дальнейшие шаги в организации школы, а также будущая деятельность Клуба друзей Российской международной школы.

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt