Naša škola ako príklad úspešnej slovensko-ruskej spolupráce / НАША ШКОЛА КАК ПРИМЕР УСПЕШНОГО СЛОВАКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Naša škola ako príklad úspešnej slovensko-ruskej spolupráce / НАША ШКОЛА КАК ПРИМЕР УСПЕШНОГО СЛОВАКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Ďalšieho významného ocenenia sa našej škole dostalo zo strany Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré nás pozvalo na medzinárodnú konferenciu, ktorú v Bratislave organizovalo spolu so svojimi ruskými partnermi.

Na konferencii, konanej 22. októbra 2019, sme účastníkov informovali o vzniku a práci našej školy. Zároveň sme si mohli vypočuť nielen informácie o ruských mestách, vrátane slávneho Stalingradu-Volgogradu, ale aj vystúpenia primátorov významných slovenských miest, ktorí aktívne hľadajú v Ruskej federácii partnerské mestá za účelom vzájomnej podpory a rozvoja.

Následne našu školu navštívila slovensko-ruská delegácia účastníkov konferencie, ktorú viedol výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska pán Milan Muška, ktorý vysoko ocenil samotnú existenciu školy a jej medzinárodný charakter. Počas kultúrneho vystúpenia žiakov a následných rozhovorov boli slovenskí i ruskí hostia milo prekvapení schopnosťou našich žiakov efektívne komunikovať po slovensky alebo po rusky podľa toho, aká bola národnosť toho, s kým sa rozprávali.
___

Ассоциацией городов и муниципалитетов Словакии, которая пригласила нас на международную конференцию, организованную в Братиславе вместе со российскими партнерами, была вручена нашей школе важная награда.

На конференции, состоявшейся 22 октября 2019 года, мы рассказали участникам о возникновении и работе нашей школы. Также и мы услышали интересные рассказы о российских городах, включая историю о знаменитом Волгограде бывшем Сталинграде. Во время выступления мэров крупных словацких городов, мы узнали, что они активно ищут города-партнеры в Российской Федерации для взаимного сотрудничества и развития.

Затем нашу школу посетила словацко-российская делегация участников конференции во главе с исполнительным вице-президентом Ассоциации городов и муниципалитетов Словакии г-ном Миланом Мушкой, который высоко оценил существование школы и ее международный характер. Во время культурного выступления школьников и последующих бесед словацкие и русские гости были приятно удивлены способностью наших учащихся свободно общаться на словацком или русском языках, в зависимости от национальности человека, с которым они разговаривали.

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt