S Dubčekom na Bratislavskom hrade - С Дубчеком в Братиславском замке

S Dubčekom na Bratislavskom hrade  -  С Дубчеком в Братиславском замке

Naša SLOVENSKO-RUSKÁ základná škola sa ako spoluorganizátor so sesterským Stálym odborným sympóziom o. z. úspešne zhostila významného celoslovenského podujatia na Bratislavskom hrade.

V utorok 12. novembra 2019 sa na Bratislavskom hrade uskutočnil XVII. ročník rétorickej súťaže rečníckych talentov - žiakov základných a stredných škôl ,,Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka”. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej a záštitu nad podujatím prevzal aj veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku Gabriele Meucci, v súvislosti s pripomenutím si rétorického vystúpenia A. Dubčeka na univerzite v talianskej Bologni v roku 1988.

Poslaním súťaže je uchovanie pamiatky Alexandra Dubčeka a ďalších významných osobností nášho národa, podporovať zdravé národné sebavedomie a hrdosť mladých ľudí a rozvíjať ich rečový prejav a rečnícke umenie. Ako zdôraznil Pavol Dubček, syn Alexandra Dubčeka, vo svojom príhovore, odkaz a životné aktivity Alexandra Dubčeka majú trvalú hodnotu pre súčasnosť a budúcnosť Slovenska.

V rámci diskusie s osobnosťami súčasného verejného života mali súťažiaci žiaci možnosť diskutovať s Ivanom Šaškom, dlhoročným primátorom mesta Tvrdošín, ktorý venoval oceneným zaujímavé knižné publikácie. Odmenu v podobe publikácii poskytla Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, čím sa založila nová tradícia udeľovania mimoriadnej ceny pomenovanej po tomto literárnom velikánovi, oravskom rodákovi.

Podujatie sa prvýkrát uskutočnilo v spolupráci so SNM - Historickým múzeom na Bratislavskom hrade s prepojením osobnosti Alexandra  Dubčeka s udalosťami v novembri 1989. SNM - Historické múzeum v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Klubom 89 pripravilo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie komplexnú výstavu „N89 – Cesta k slobode“, ktorá bola verejnosti sprístupnená od 15.11.2019 a bude otvorená do 22.11.2020.

Poďakovanie za účasť v súťaži patrí všetkým učiteľom z celej Slovenskej republiky, ktorí svojich žiakov svedomito pripravili, a ktorých zverenci si odniesli zo súťaže nezabudnuteľný zážitok.
___

Наша СЛОВАЦКО-РУССКАЯ основная школа совместно с Сестринской общественной организацией «Постоянный научный симпозиум», успешно провела важное все-словацкое общенациональное мероприятие в Братиславском замке.

Во вторник, 12 ноября 2019 года, в Братиславском замке прошёл XVII конкурс по риторике и ораторскому мастерству юных талантов - учеников начальных и средних школ «Молодежь и наследие Александра Дубчека». Конкурс проходил под эгидой Ольги Нахтманновой, государственного секретаря Министерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики, а также под эгидой Габриэле Меуччи, посла Итальянской Республики в Словакии, в связи с памятью риторического выступления А. Дубчека в Болонском университете в Италии в 1988 году.

Главная задача конкурса - сохранить память о Александре Дубчеке и других выдающихся личностях нашего народа. Способствовать здоровой национальной патриотичности и гордости молодых людей, развивать их речь и ораторское искусство. Как подчеркнул в своей речи сын Александра Дубчека Павел Дубчек, вся жизнедеятельность и заветы Александра Дубчека имеют непреходящее значение для настоящего и будущего Словакии.

Во время беседы с представителями современной общественной жизни, участвующие в конкурсе ученики, имели возможность пообщаться с Иваном Шашеком, мэром города Тврдошин, занимающим эту должность на протяжении многих лет, который подарил награжденным интересные книги. Мария Ягнешакова, директор Оравского музея П. О. Звездослава, также наградила молодых ораторов книгами, установив тем самым новую традицию присуждения специального приза имени этого литературного великана, уроженца Оравы.

Мероприятие было проведено впервые в сотрудничестве с SNM - Историческим музеем в Братиславском замке, и связано с именем Александра Дубчека и с событиями ноября 1989 года. SNM - Исторический музей в сотрудничестве с Институтом памяти народа и Клуба 89 подготовил, по случаю Бархатной революции, комплексную выставку "N 89" - Дорога к свободе », которая была открыта для показа 15.11.2019 и продлится до 22.11.2020.

Выражаем свою благодарность за участие в конкурсе всем учителям Словацкой Республики, которые добросовестно подготовили своих учеников, чьи подопечные вынесли незабываемые впечатления от конкурса.

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt