Tretie narodeniny SLOVENSKO-RUSKEJ základnej školy v Bratislave / ТРЕТИЙ ГОД СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ СЛОВАКСКО-РОССИЙСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В БРАТИСЛАВЕ

Tretie narodeniny SLOVENSKO-RUSKEJ základnej školy v Bratislave / ТРЕТИЙ ГОД СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ СЛОВАКСКО-РОССИЙСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В БРАТИСЛАВЕ

Dňa 7. októbra 2019 sme oslávili 3. výročie získania úradného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu o zaradení do siete škôl a školských zariadení.

Milé a vzácne darčeky nám priniesli predstavitelia Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave na čele s pani riaditeľkou Innou Kuznecovou a pani Tatianou Dronskou. Osobitne zaujímavým bol darček pani Dronskej značky Царь, ktorý bol zriaďovateľovi školy odovzdaný v súvislosti so skutočnosťou, že v dnešný deň slávil narodeniny i on sám. :)  A pre všetky maškrtné jazyky prišla aj krásna torta!

Prvý raz našu školu navštívil vzácny gratulant - pán Ašot Grigorian, prezident Fóra arménskych asociácii Európy. Pán Grigorian je známy svojím zápasom o uznanie historickej pravdy o moslimami spáchanej genocíde Arménov v 2. desaťročí 20. storočia. Tento zápas za pomoci slovenských politikov, ktorí sa spojili bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, úspešne vyvrcholil uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Zásluhou pána Grigoriana vznikol v Bratislave-Petržalke na dunajskom nábreží „Chačkar“ – „Kríž-kameň“, typický symbol kresťanského arménskeho národa, pri ktorom sa každoročne pripomína genocída spáchaná voči Arménom. Lebo ak zabudneme na zverstvá spáchané v minulosti, otvoríme tým dvere zverstvám novým. Tvárou v tvár hrozbám, ktorým čelíme v 21. storočí je moslimské zverstvo voči Arménom - starým i mladým, voči bezbranným rodinám, voči matkám a deťom - výkričníkom, na ktorý nesmieme zabudnúť.

Pán Grigorian zanechal svoj pozdrav v kronike školy i v rodnom arménskou jazyku a písmenách. Škole daroval nielen knižné dary, ale aj obraz-vitrínku s ukážkou vzácneho starého arménskeho písomníctva, ktorá sa stala trvalou súčasťou knižničnej zbierky našej školy.

___

7 октября 2019 года мы отметили 3-ю годовщину получения официального решения Министерства образования, науки, исследований и спорта о включении в сеть школ и школьных учреждений.

Приятные и редкие подарки нам вручили представители Российского Центра Науки и Культуры в Братиславе, возглавляемые директором Инной Кузнецовой и г-жой Татьяной Дронской.  Особый интерес   вызвал   подарок г-жи Дронской – символ царской власти скипетр, который был вручен основателю школы в связи с тем, что дата основания нашей школы совпала с днём рождения русского царя. :) И, конечно же, подсластить языки, был приготовлен праздничный торт.

Впервые нашу школу посетил редкий гость - г-н Ашот Григорян, президент Форума армянских ассоциаций Европы. Г-н Григорян известен своей борьбой за признание исторической правды о геноциде армян, совершенном мусульманами во втором десятилетии 20-го века. Эта борьба с помощью словацких политиков, объединившихся независимо от их политической принадлежности, успешно завершилась резолюцией Национального совета Словацкой Республики. Благодаря г-ну Григоряну в Братиславе-Петржалке на набережной Дуная был поставлен «Хачкар» - «Крест-камень», святыня, символ армянских христиан, который является памятью народа и при котором ежегодно вспоминается о преступлении совершённом в 1915 году против народа Армении. Ибо, если мы забудем о зверствах, совершенных в прошлом, мы откроем дверь новым злодеяниям. Перед лицом угроз, с которыми мы сталкиваемся в XXI веке, зверства мусульман против армян - старых и молодых, против беззащитных семей, против матерей и детей - это то, что мы не должны забывать!

Г-н Григорян оставил приветствие в школьной хронике на своем родном армянском языке армянскими буквами. Он подарил школе не только книги, но и образец редкой старой армянской письменности в раме под стеклом, которая стала постоянной частью коллекции библиотеки нашей школы.

Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt