Záujmové krúžky v SLOVENSKO-RUSKEJ ZŠ

Záujmové krúžky v SLOVENSKO-RUSKEJ ZŠ

SLOVENSKO-RUSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA postupne pripravuje pre svojich žiakov, ako aj pre deti, ktoré nie sú žaikmi školy, ale majú záujem o aktivity v ruskom, anglickom a slovenskom jazyku, mozaiku krúžkov.

Tu je jej náčrt:


Dramatický krúžok

činoherné divadlo a bábkové divadlo

slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, hudobná výchova

Nácvik divadelných zručností, nácvik detského divadelného vystúpenia, nácvik komunikačných zručností schopností vystúpiť pred publikom, rozvíjanie rečníckych spôsobilostí


Literárno-filmový krúžok

čítanie s porozumením, sledovanie rozprávok a filmov pre deti s porozumením; rozvíjanie kritického myslenia pre život

slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, anglický jazyk, etická výchova

Sledovanie filmov a čítanie literatúry - napr.: Máša a Medveď, Mrázik, Harry Potter, Kubko a Maťko, Muška Svetluška, atď. a analýza prečítaného a videného (v slovenčine, ruštine a angličtine)


Recitačný krúžok

príprava na recitačné súťaže v slovenčine a ruštine

slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra

Nácvik recitačných zručností, príprava na účasť v recitačných a rétorických súťažiach (vlastná recitačná súťaž SRZŠ - "Recitačná súťaž Alexandra Sergejeviča Puškina", Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín a iné)


Tanečno-baletný krúžok

dramatický tanec pre deti, základy baletu

telesná a športová výchova, hudobná výchova

Rozvíjanie pohybových schopností, základná tanečná príprava - všeobecný tanec a balet


Šachový krúžok

šach - kráľovská hra i pre deti, základné pravidlá a jednoduché partie šachu

MAT, slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra

Šach ako kráľovská hra posilňuje logické a strategické myslenie.


Tvorivé dielne pre deti

Výtvarné aktivity tvorivého charakteru

výtvarná výchova

Realizácia tvorivých dielní, počas ktorých sa rozvíjajú schopnosti maľovať, pracovať s nožnicami, lepidlom, modelovacie schopnosti a pod.


Cambridge English pre deti

Krúžok anglického jazyka pre deti so zameraním na praktické využite - angličtina pod vedením absolventa Cambridgskej univerzity

anglický jazyk

Kurz angličtiny pre deti, na ktorom sa využívajú poznatky a reálie anglického mesta Cambridge, ale aj Oxford, Londýn a iné


Dejepisný krúžok

"dejiny sú paňou múdrosti" - ich poznanie nám umožňuje spoznať svet

prvouka, vlastiveda, dejepis, etická výchova, ruský jazyk a literatúra, anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra

Krúžok inšpirovaný činnosťou londýnskeho Valence House Museum; dejiny prostredníctvom videosekvencií a praktického poznávania replík


Hudobný krúžok

Spev a jednoduchá hra na hudobné nástroje (klávesy, malá píšťalka/flauta)

hudobná výchova, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk a literatúra

Učenie sa melodický detský a ľudových pesničiek, ako aj základov jednoduchej hry na hudobné nástroje.


Krúžok informačných technológií

Základy informačných technológií v praktickom a školskom živote.

prvouka, vlastiveda, dejepis, etická výchova, ruský jazyk a literatúra, anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra

Učenie sa v školskej praxi a v bežnom živote potrebných počítačových programov a aplikácií.


Zdielať:

Aj vy chcete, aby sa vaše deti naučili po rusky, slovensky a anglicky?

Fotogaléria Kontakt